دبیرستان غیردولتی پسرانه شهدای ملی حفاری ایران(دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

مراسم اهداء جوایز به دانش آموزان برتر در آزمون علمی مجتمع و امتحانات نوبت اول برنامه امتحانات مستمر نوبت دوم پایه های چهارم ریاضی و تجربی نفرات برتر آزمون مشترک مجتمع بیست (20) توصیه کاربردی جهت افزایش تمرکز اجرای آزمایشات در انجمن فیزیک و شیمی با هم ببینیم  آموزش ، تحقیق ، پژوهش