دبیرستان غیردولتی پسرانه شهدای ملی حفاری ایران(دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

افتخارات و دستاورد ها

قبولی دانش آموزان در دانشگاه های دولتی در سال 1396

سید محمد مرعشی     مهندسی مواد    دانشگاه شهید چمران اهواز

علی یوسفی چرمهینی   مهندسی مکانیک   دانشگاه پیام نور اهواز