دبیرستان غیردولتی پسرانه شهدای ملی حفاری ایران(دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

مقام های ورزشی مدرسه

دانش آموز سال سوم، عظیم صالحی، کسب عنوان اولی کشور در رشته بدنسازی سال تحصیلی 96-95

دانش آموز سال سوم، عظیم صالحی، کسب عنوان نائب قهرمانی آسیا در رشته بدنسازی سال تحصیلی 96-95