دبیرستان غیردولتی پسرانه شهدای ملی حفاری ایران(دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

آزمایشگاه مدرسه

آزمایشگاه مجهز به تمامی وسایل آزمایشگاهی دروس شیمی، فیزیک، زیست و زمین شناسی از جمله مواد شیمیایی، دستگاه واندوگراف، اهم متر دیجیتالی، ولت سنج، گالوانومتر، ترازوی دیجیتالی، ماکت های زیست شناسی و سنگ شناسی و... می باشد.